__  _ __    __      __                     
         / /_(_) /___/ /__   / /____  ____ _____ ___ 
        / __/ / / __  / _ \ / __/ _ \/ __ `/ __ `__ \
       / /_/ / / /_/ /  __// /_/  __/ /_/ / / / / / /
       \__/_/_/\__,_/\___(_)__/\___/\__,_/_/ /_/ /_/ 
                                                     
       welcome to tilde.team
       
       we're still working on this, but have fun
       
 (DIR) wiki
       
       become a teammate today!
 (HTM) signup for a tilde.team account
       
       if you aren't appearing on this list, change your base gophermap
       
 (DIR) ~aewens
       
 (DIR) ~ahriman
       
 (DIR) ~amcclure
       
 (DIR) ~bee
       
 (DIR) ~ben
       
 (DIR) ~cdmnky
       
 (DIR) ~christyotwisty
       
 (DIR) ~doug
       
 (DIR) ~dozens
       
 (DIR) ~dpc
       
 (DIR) ~erxeto
       
 (DIR) ~evn
       
 (DIR) ~fessus
       
 (DIR) ~fosslinux
       
 (DIR) ~giacomo
       
 (DIR) ~jan6
       
 (DIR) ~jchelpau
       
 (DIR) ~justin
       
 (DIR) ~khuxkm
       
 (DIR) ~kirch
       
 (DIR) ~n1trux
       
 (DIR) ~prisonpotato
       
 (DIR) ~slugmax
       
 (DIR) ~snowcrash
       
 (DIR) ~solstice
       
 (DIR) ~tomasino
       
 (DIR) ~ubergeek
       
 (DIR) ~zach
       
 (DIR) gopher://tilde.team/                           2019-Jan-15 13:34        -  
       ____________________________________________________________________________
                                Gophered by Gophernicus/101 on Ubuntu/18.04 x86_64