__ _ __  __   __           
     / /_(_) /___/ /__  / /____ ____ _____ ___ 
    / __/ / / __ / _ \ / __/ _ \/ __ `/ __ `__ \
    / /_/ / / /_/ / __// /_/ __/ /_/ / / / / / /
    \__/_/_/\__,_/\___(_)__/\___/\__,_/_/ /_/ /_/ 
                           
    welcome to tilde.team
    
    we're still working on this, but have fun
    
 (DIR) wiki
    
    become a teammate today!
 (HTM) signup for a tilde.team account
    
    if you aren't appearing on this list, change your base gophermap
    
 (DIR) ~aewens
    
 (DIR) ~ahriman
    
 (DIR) ~amcclure
    
 (DIR) ~bee
    
 (DIR) ~ben
    
 (DIR) ~cdmnky
    
 (DIR) ~christyotwisty
    
 (DIR) ~doug
    
 (DIR) ~dozens
    
 (DIR) ~dpc
    
 (DIR) ~erxeto
    
 (DIR) ~evn
    
 (DIR) ~fessus
    
 (DIR) ~fosslinux
    
 (DIR) ~giacomo
    
 (DIR) ~jan6
    
 (DIR) ~jchelpau
    
 (DIR) ~justin
    
 (DIR) ~khuxkm
    
 (DIR) ~kirch
    
 (DIR) ~n1trux
    
 (DIR) ~prisonpotato
    
 (DIR) ~slugmax
    
 (DIR) ~snowcrash
    
 (DIR) ~solstice
    
 (DIR) ~tomasino
    
 (DIR) ~ubergeek
    
 (DIR) ~zach
    
 (DIR) gopher://tilde.team/              2019-Jan-15 13:34    - 
    ____________________________________________________________________________
                Gophered by Gophernicus/101 on Ubuntu/18.04 x86_64